Styrelsens uppgift

Föreningen är en ideell förening som har till syfte att främja intresset för och forskning om August Bondesons person och gärning inom olika ämnesområden samt att verka för nya utgåvor av hans litterära verk. Den ska verka för att minnet av August Bondeson hålls levande genom olika arrangemang.

August Bondeson böcker
Bondesons fiol

Bondesonsällskapet

På August Bondesons födelsedag den 2 februari 2006 bildades Bondesonsällskapet vid ett upptaktsmöte på Sjönevads Gästis. Ett drygt fyrtiotal intresserade hade samlats denna historiska dag för att välja styrelse och fastställa stadgar för sällskapet. Med ett rungande ja besvarades frågan om det var mötets mening att bilda ett sällskap till minnet av August Bondeson. Ett hundra år efter författarens död blev därmed Bondesonsällskapet det fjärde litterära sällskapet i Halland.

Styrelsen 2023

Ordförande Ingemar Johansson 

Ingemar är ny ordföranden sedan hösten 2022
boarp114@gmail.com
070-638 61 31

Ledamot Sara Ljungström

Grafisk formgivare och illustratör från Krogsered med intresse för lokalhistoria, humor, ord, nyheter och samhälle.
ljungstrom.sjoholmen@gmail.com

Sekreterare Kristina Brixson

Chef på samlingsavdelningen, Hallands kulturhistoriska museum kristina.brixson@museumhalland.se
076–035 87 18

Ledamot Carl Hansson

Sjönevad, egen företagare och fiolspelare

Kassör Ulla-Britt Tölander

Bor numera i Falkenberg. Är född och uppvuxen i Vessige. Den trakt och det folk som Bondeson skildrar i sitt författarskap är för mig mycket välbekant.
ub.tolander@gmail.com
076-116 36 67

Ledamot Anna Blomster

Vaggeryd, kulturhistoriker, bördig från Slättåkra.
073-312 77 84

Ledamot Ulla Rickardsson

Ordförande i Vessige-Alfshögs hembygdsförening. Folkbildning och samhällsfrågor är både ett intresse och en livsstil.
070-555 61 80

August Bondeson böcker

Bli medlem i Bondesonsällskapet

Vill du bli medlem i Bondesonsällskapet? Betala in medlemsavgiften till vårt bankgironummer 108-4763 eller swisha på 123 067 88 39. Skriv namn och adress och e-postadress.

Medlemskap per person 150 kr
Familjemedlemskap 200 kr

Som medlem bidrar du till att minnet av August Bondeson hålls levande genom olika arrangemang.

Kontaktuppgifter

Bondesonsällskapet
C/o Ingemar Johansson
Havtornsstigen 14
311 69 UGGLARP
Sverige

Bankgiro                                     108-4763, Bondesonsällskapet
Swish-nummer                          123 067 88 39
Mailadress:                                 info@bondesonsallskapet.se 
Telefonnummer:                         070-638 61 31

Fågelboet på Bondesondagen

Årsmöten & Bondesondagen

Bondesondagen arrangeras i september varje år

Stadgar för Bondesonsällskapet

§ 1.Föreningens namn är Bondesonsällskapet. Dess säte är Vessigebro, Falkenberg.

§ 2.Bondesonsällskapet har till syfte att främja intresset för och forskning om August Bondesons person och gärning inom olika ämnesområden samt att verka för nya utgåvor av hans litterära verk. Det ska verka för att minnet av August Bondeson hålls levande genom olika arrangemang.

§ 3. Medlem i sällskapet blir den som erlägger fastställd avgift.
Även juridisk person kan vara medlem. Hedersmedlem kan utses av årsmötet.

§ 4. Verksamhets- och räkenskapsåret motsvarar kalenderår.

§ 5. Bondesonsällskapet leds av en styrelse bestående av ordförande och sex ledamöter vilka kallas till samtliga möten.
Ordförande väljes för ett år och övriga för två år. Vid första mötet väljes hälften av styrelseledamöterna på ett år och den andra hälften på två år. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden och är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.

§ 6. Årsmöte hålles på plats, som styrelsen bestämmer, och då så är lämpligt i anslutning till Bondesons födelsedag 2 februari.
Skriftlig kallelse till årsmötet sändes till varje medlem senast tre veckor före årsmötet.

§ 7. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.  Fråga om mötets behöriga utlysande.
2.  Fastställande av dagordning.
3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.  Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet.
5.  Verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning.
6.  Revisionsberättelse.
7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8.  Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
9.  Val av revisorer och suppleant.
10. Val av valberedning.
11. Fastställande av årsavgift.
12. Behandling av förslag som väckts av medlem och skriftligen tillställts styrelsen minst tre veckor före årsmötet.

§ 8. Stadgeändring kan ske efter beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§ 9. Beslut att upplösa sällskapet fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§ 10. Om sällskapet upplöses skall föreningens tillgångar användas till allmänkulturellt ändamål beslutat av årsmötet.