Bondesonsällskapet

Styrelse

Stadgar

Aktuellt

Biografi

Tryckta verk av A.B.

Litteratur om A.B.

Fågelboet

I Bondesons landskap

Bokförsäljning

Länkar

Hem

 

Länk till Facebook

Stadgar för Bondesonsällskapet

§ 1. Föreningens namn är Bondesonsällskapet. Dess säte är Vessigebro, Falkenberg.


§ 2. Bondesonsällskapet har till syfte att främja intresset för och forskning om August Bondesons person och gärning inom olika ämnesområden samt att verka för nya utgåvor av hans litterära verk. Det ska verka för att minnet av August Bondeson hålls levande genom olika arrangemang.


§ 3. Medlem i sällskapet blir den som erlägger fastställd avgift.
Även juridisk person kan vara medlem.
Hedersmedlem kan utses av årsmötet.


§ 4. Verksamhets- och räkenskapsåret motsvarar kalenderår.


§ 5. Bondesonsällskapet leds av en styrelse bestående av ordförande, fyra ledamöter och två suppleanter vilka kallas till samtliga möten.
Ordförande väljes för ett år och övriga för två år. Vid första mötet väljes hälften av styrelseledamöterna och suppleanterna på ett år och den andra hälften på två år.
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden och är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.


§ 6. Årsmöte hålles på plats, som styrelsen bestämmer, och då så är lämpligt i anslutning till Bondesons födelsedag 2 februari.
Skriftlig kallelse till årsmötet sändes till varje medlem senast tre veckor före årsmötet.


§ 7. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.  Fråga om mötets behöriga utlysande.
2.  Fastställande av dagordning.
3.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.  Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet.
5.  Verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkning.
6.  Revisionsberättelse.
7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8.  Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.
9.  Val av revisorer och suppleant.
10. Val av valberedning.
11. Fastställande av årsavgift.
12. Behandling av förslag som väckts av medlem och skriftligen tillställts styrelsen minst tre veckor före årsmötet.


§ 8. Stadgeändring kan ske efter beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.


§ 9. Beslut att upplösa sällskapet fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.


§ 10. Om sällskapet upplöses skall föreningens tillgångar användas till allmänkulturellt ändamål beslutat av årsmötet.

E-post: Bondesonsällskapet